طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ - آنلاین آموز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی سوابق خرید رفع مسئولیت تماس با ما

صفحه نخست » -  »  طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌
دانلود تحقیق و مقالات - با عنوان طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ در قالب word و قابل ویرایش و در 22 صفحه گرد آوری شده در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27

طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27
طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌
فهرست‌ مندرجات‌
شماره‌ بند
*    دامنه‌ كاربرد
4    –    1
*    تعاريف‌
6    –    5
*    استفاده‌كنندگان‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان
8    –    7
*    ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌
13    –    9
*    تناوب‌ ارزيابي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌
15    –    14
*    اندازه‌گيري‌ داراييهاي‌ طرح‌
20    –    16
–    سرمايه‌گذاريها         17    –    16
–    حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتني‌        19    –    18
–    داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود    20
*    صورتهاي‌ مالي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌
29    –    21
*    تاريخ‌ اجرا
30
*    مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌
31
*    پيوست‌ شماره‌ 1 :   صورتهاي‌ مالي‌ نمونه‌

*    پيوست‌ شماره‌ 2 :   مباني‌ نتيجه‌گيري

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27
طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌
اين‌ استاندارد بايد باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌ “ مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد
1   .    بكارگيري‌ اين‌ استاندارد در حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ الزامي‌ است‌.
2  .    كليه‌ صندوقهايي‌ كه‌ متولي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مي‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، صندوق‌ بازنشستگي‌ كشوري‌ و صندوقهاي‌ شركتها و سازمانها مشمول‌ اين‌ استاندارد هستند. طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ كه‌ شخصيت‌ حقوقي‌ جداگانه‌اي‌ ندارند نيز در صورت‌ گزارشگري‌ مستقل‌، مشمول‌ اين‌ استاندارد مي‌باشند. الزامات‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ درصورتي‌ براي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ كاربرد دارد كه‌ توسط‌ اين‌ استاندارد جايگزين‌ نشده‌ باشد.
3  .    اين‌ استاندارد با حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ براي‌ تمام‌ اعضا به‌ عنوان‌ يك‌ گروه‌ سر و كار دارد و به‌ گزارش‌ درباره‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ هريك‌ از اعضا نمي‌پردازد.
4  .    اين‌ استاندارد در مورد طرحهاي‌ ديگري‌ از قبيل‌ بيمه‌ بيكاري‌ و خدمات‌ درماني‌ كه‌ توسط‌ برخي‌ سازمانها و صندوقها در كنار طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ اداره‌ مي‌شود، كاربرد ندارد. صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ كه‌ به‌طور همزمان‌ متولي‌ انجام‌ اين‌ موارد مي‌باشند اطلاعات‌ مرتبط‌ با طرحهاي‌ مزبور را برمبناي‌ الگوي‌ صورتهاي‌ مالي‌ مندرج‌ در اين‌ استاندارد، در صورتهاي‌ مالي‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ تركيب‌ و حسب‌ مورد اطلاعات‌ تفكيكي‌ ارائه‌ مي‌كنند.
تعاريف‌
5   .    اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است:
•    طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ :   برنامه‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ براي‌ اعضا پس‌ از خاتمه‌ خدمت‌، مزايايي‌ در قالب‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ يا مستمري‌ فراهم‌ مي‌شود، به‌شرطي‌ كه‌ بتوان‌ اين‌ مزايا را قبل‌ از خاتمه‌ خدمت‌ براساس‌ شرايط‌ مصوب‌ يا رويه‌ مورد عمل‌ تعيين‌ يا براورد كرد.
•    مزاياي‌ بازنشستگي‌ :  عبارت‌ است‌ از حقوق‌ بازنشستگي‌ و ساير مستمريهايي‌ كه‌ به‌موجب‌ مقررات‌ طرح‌ انتظار مي‌رود باتوجه‌ به‌ سنوات‌ خدمت‌ گذشته‌ اعضا به‌ آنان‌ پرداخت‌ شود.
•    اعضـا  :  شامل‌ كليه‌ افراد اعم‌ از شاغلين‌، بازنشستگان‌ و مستمري‌بگيراني‌ است‌ كه‌ از مزاياي‌ طرح‌ بازنشستگي‌ بهره‌مند مي‌شوند.
•    صندوق‌ بازنشستگي :  شخصيت‌ حقوقي‌ مستقلي‌ است‌ كه‌ تحت‌ عناويني‌ مانند صندوق‌، سازمان‌، مؤسسه‌ و غيره‌ براساس‌ قانون‌، اساسنامه‌ يا دستورالعمل‌ خاص‌، در حوزه‌ تأمين‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ اعضا، فعاليت‌ مي‌كند.
•    ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر ا كچوئري‌ :  عبارت‌ است‌ از ارزش‌ فعلي‌ پرداختهاي‌ مورد انتظار به‌ اعضاي‌ طرح‌ بابت‌ سنوات‌ خدمت‌ گذشته‌ آنان‌ كه‌ برمبناي‌ مفروضات‌ ا كچوئري‌ محاسبه‌ مي‌شود. خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌ (ارزش‌ ويژه‌ طرح‌) عبارت‌ است‌ از داراييهاي‌ طرح‌ منهاي‌ بدهيهاي‌ آن‌ غير از ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر ا كچوئري‌.

6  .    به‌منظور سنجش‌ توان‌ مالي‌ طرحهايي‌ از قبيل‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ و بيمه‌ عمر جهت‌ ايفاي‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ طرحهاي‌ مذكور، محاسباتي‌ براساس‌ روشهاي‌ آماري‌، احتمالات‌ و رياضيات‌ كاربردي‌ و با استفاده‌ از مكانيزم‌ اكچوئري‌ صورت‌ مي‌گيرد. اگرچه‌ ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌ تعهد طرح‌ مي‌باشد اما به‌موجب‌ اين‌ استاندارد به‌ عنوان‌ بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ طرح‌ شناسايي‌ نمي‌شود بلكه‌ در زير ترازنامه‌ و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌گردد.

استفاده‌کنندگان و نيازهاي اطلاعاتي آنان
7  .    استفاده‌كنندگان‌ اصلي‌ گزارشهاي‌ مالي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ شامل‌ اعضا، اركان‌ طرح‌، دولت‌ و كارفرمايان‌ مي‌باشد. اين‌ اشخاص‌ نياز به‌ اطلاعاتي‌ دارند كه‌ اهداف‌ زير را تأمين‌ كند:
الف‌.    ارزيابي‌ توان‌ پرداخت‌ تعهدات‌،
ب‌    .    ارزيابي‌ عملكرد طرح‌،
ج‌‌    .    تعيين‌ راهبردها و خط‌ مشي‌هاي‌ طرح‌، و
د‌    .    فراهم‌ كردن‌ امكان‌ نظارت‌ عمومي‌ دولت‌.

8  .    اهم‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ گروههاي‌ استفاده‌كننده‌ اصلي‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :
الف.    اعضـا  :  اين‌ گروه‌ به‌ اطلاعاتي‌ راجع‌ به‌ امكان‌ تأمين‌ مزايا و چگونگي‌ بكارگيري‌ منابع‌ طرح‌ به‌منظور ايفاي‌ تعهدات‌ و نيز بدهيهاي‌ بالقوه‌ طرح‌ نياز دارد. همچنين‌ لازم‌ است‌ برخي‌ اطلاعات‌ اساسي‌ طرح‌ مانند نرخهاي‌ حق‌ بيمه‌ و شرايط‌ بازنشستگي‌ به‌ اعضا ارائه‌ شود.
ب‌‌    .    اركان‌ طرح‌ :  اين‌ گروه‌ كه‌ شامل‌ هيئت‌ امنا يا شوراي‌ عالي‌ يا عناوين‌ مشابه‌ مي‌باشد به‌ اطلاعاتي‌ به‌منظور ارزيابي‌ عملكرد طرح‌، تصميم‌گيري‌ در مورد سياستهاي‌ كلي‌ طرح‌ و اطمينان‌ از كفايت‌ داراييها براي‌ ايفاي‌ تعهدات‌ نياز دارند.
ج‌    .    دولت :  دولت‌ براي‌ ايفاي‌ وظايف‌ حاكميتي‌ و نيز به‌منظور اطمينان‌ از رعايت‌ الزامات‌ قانوني‌ و نظارت‌ بر طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ به‌لحاظ‌ آثار اجتماعي‌ ناشي‌ از عملكرد آنها به‌ اطلاعاتي‌ درخصوص‌ وضعيت‌ مالي‌، تعهدات‌ و عملكرد مالي‌ طرحها نياز دارد.
د‌    .    كارفرمايان‌ (در طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ اختصاصي‌) :  اين‌ گروه‌ به‌ اطلاعاتي‌ جهت‌ ارزيابي‌ عملكرد طرح‌، اطمينان‌ از معقول‌ بودن‌ نرخهاي‌ حق‌ بيمه‌ و پيش‌ بيني‌ تعهدات‌ آتي‌ خود در قبال‌ طرح‌ نياز دارند.


به این پست امتیاز بدهید !
[تعداد: 0 میانگین: 0]

طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌

قیمت : 5000 تومان

5000 تومان – خرید
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
مطالب مرتبط
 • فواید ورزش کردن
 • انواع امواج لرزه‌ای
 • استعدادیابی در کشتی
 • تحقیق خسوف و کسوف
 • تحقیق و بررسی حاکمیت شرکتی
 • بیسبال
 • تحقیق در مورد جنگل و جنگل کاری
 • تحقیق و بررسی آبهای سطحی
 • تحقیق در مورد مهریه
 • تحقیق و بررسی حسابداری صنعتی

 • برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    

  برچسب

  کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  کاربر گرامی ،لطفا ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید،درانتهای خرید لینک دانلود فایل به شما نمایش داده می شود،یک نسخه از فایل هم ایمیل می گردد، در صورتی که موفق به دریافت فایل نشدید، لطفا از بخش ارتباط با ما در تماس باشیدارتباط با پشتیبانی
  + +